אגרות לישובים שמקבלים שירותי מים וביוב

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

חיוב אגרת המים והביוב נשלח אחת לחודשים וכולל תשלומים בגין

  • שימוש (לפי כמות)
  • קרן שיקום
  • תיקוני שבר
  • תפעול ותחזוקה שוטפת לכל מערכת המים בישוב ומערכת הביוב הציבורית
  • טיפול בשפכים והובלתם למכון לטיפול בשפכים
  • מחזור והשבת הקולחים להשקייה

הסבר

חיוב עבור שירותי המים והביוב מבוצע אחת לחודשים, עפ"י תעריף ארצי אחיד, הן עבור מים שנמדדו במד המים והן עבור שירותי הביוב (כפי שנקבעו בתוספת התשיעית בכללי המועצות האזוריות על ידי מועצת רשות המים).

קיים מנגנון קיץ/חורף, המותאם לתעריף האחיד. עפ"י מנגנון זה:

  • בחודשי החורף (דצמבר-מרץ) מחויב הצרכן בתעריף ארצי אחיד עבור מים וביוב. הכמות המוכרת (כמות הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור) מחוייבת עפ"י תעריף א'. הכמות שמעבר לכמות המוכרת מחוייבת עפ"י תעריף ב' (לפי קריאת מד המים)
  • בחודשי הקיץ (אפריל-נובמבר) מחויב הצרכן בתעריף אחיד ארצי עבור מים וביוב לפי הצריכה הממוצעת בתקופת החורף בחלוקה ל- 0.6 או הצריכה בפועל, הנמוך מבניהם, בתעריף א' בהתאם לכמות הנפשות של כל משפחה ובתעריף ב' (הגבוה) ובגין כל צריכה מעבר לכמות הממוצעת, יחויב בתעריף מים בלבד.

בהתאם לכללי המים של רשות המים, כמות המינימום לחיוב הינה 3 מ"ק לחודשיים. כלומר, במידה וצריכת המים פחותה מ-3 מ"ק לחודשיים, הצרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק לחודשיים.

מס' הנפשות המינימאלי לחישוב צריכת המים הינו 2 נפשות.

על הצרכן חלה חובת דיווח שוטף על מספר נפשות המתגוררות ביחידת הדיור.

במקרה של נזילה בנכס אשר תוקנה, רשאי הצרכן להגיש בקשה להקלה בגין צריכת מים חריגה, עפ”י קריטריונים שקבעה רשות המים. יש להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקושר (טופס הצהרה על תיקון נזילה).

בקשה לבדיקת מים- לפי תקנה 14 ב"תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-1023", רשאי צרכן לבקש באמצעות בקשה בכתב מחברה לבצע בדיקה במערכת אספקת המים שבבעלותו או בחזקתו. הבדיקה תתקיים בהתאם לנהלי משרד הבריאות ולא יותר מאחת לשנה. עפ"י התקנות, על הצרכן לשאת בעלות הבדיקה.

להלן ההקצבות לצריכת מים ביתית בחשבון תקופתי (דו חודשי(:

תעריף בסיסי (נמוך) – עבור 7 מ"ק לנפש לחודשיים.
תעריף שולי (גבוה) – עבור כל מ"ק מעל לכמות המוקצבת לתעריף הבסיסי.

כיצד מחושבים התעריפים בחשבונות הדו חודשיים הנשלחים אלינו?

כל משפחה זכאית ל-7 מ"ק מים לחודשיים לנפש, בתעריף הראשון.
כל צריכה נוספת מעל ה-7 מ"ק לחודשיים לנפש תחושב בתעריף השני.

תעריפי אגרות

תעריף אחיד למים וביוב 2024 ₪/מ"ק
תעריף בכמות מוכרת כולל ביוב 7.955
תעריף לכל צריכה אחרת כולל ביוב 14.6
תעריף לעוסק מורשה כולל ביוב 12.48
מקווה 8.32
גינון ציבורי 8.44
חקלאות 2.698
תעריף לכל צריכה אחרת מים בלבד 10.885
תעריף לעוסק מורשה מים בלבד 9.303

 

תקופות החיוב

תקופת חיוב חודש חיוב אופן חישוב
3 דצמבר – ינואר חיוב 100% מהצריכה
5 פברואר -מרץ חיוב 100% מהצריכה
7 אפריל – מאי בתעריף אחוד הכמות לפי ממוצע צריכות בחורף בחלוקה ל 0.6 X ימי חיוב, כמות מוכרת + כל כמות אחרת
ומה שמעבר בתעריף מים
9 יוני – יולי בתעריף אחוד הכמות לפי ממוצע צריכות בחורף בחלוקה ל 0.6 X ימי חיוב, כמות מוכרת + כל כמות אחרת
ומה שמעבר בתעריף מים
11 אוגוסט ספטמבר בתעריף אחוד הכמות לפי ממוצע צריכות בחורף בחלוקה ל 0.6 X ימי חיוב, כמות מוכרת + כל כמות אחרת
ומה שמעבר בתעריף מים
1 אוקטובר – נובמבר בתעריף אחוד הכמות לפי ממוצע צריכות בחורף בחלוקה ל 0.6 X ימי חיוב, כמות מוכרת + כל כמות אחרת
ומה שמעבר בתעריף מים