אגרות לישובים שמקבלים שירותי ביוב בלבד

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

חיוב אגרת הביוב נשלח אחת לחודשיים וכולל תשלומים בגין

  • אחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית
  • טיפול בשפכים והובלתם למכון לטיפול בשפכים
  • מחזור והשבת הקולחים להשקייה.

אגרת ביוב למגורים מחושבת עפ"י צריכת מים בלבד. תעריפי אגרת הביוב נקבעים בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (מס' 2), התשע"ד- 2014.

תשלומי ביוב – התשלומים השוטפים שעל מחזיקי נכסים לשלם לקולחי משגב לפי כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות) תשע"ח – 2017 (להלן: "כללי רשות המים").

הסבר

תשלומי הביוב יחושבו עפ"י כמות המים שסופקה לנכס במטרים מעוקבים, המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בכללי רשות המים, לגבי כל שלב במערכת הביוב המשמש את הנכס; ככל שלא הודע במפורש אחרת – כל שלבי הביוב המשמשים את הנכס מתוחזקים על ידי קולחי משגב.

ביחידות דיור או ביחס לנכסים לגביהם הומצא אישור מתאים של מכון התקנים, תשלומי הביוב מחוייבים עפ"י כמות שפכים, כשהם מוכפלים בתעריפים לכל מטר מעוקב שפכים הנקוב בכללים.

ביחס ליחידות דיור מופעל "מנגנון חורף קיץ" לפיו – כמויות המים המרביות לצורך יחידת דיור בתשלומי הביוב, בעד תקופה המתחילה ב-1 באפריל בכל שנה ומסתיימת ב-30 בנובמבר באותה שנה (תקופת החיוב), יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה המתחילה ב-1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב-31 במרס בשנה שבה תקופת החיוב (תקופת החורף), במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם; כמות השפכים לצורך חיוב יחידת דיור בתשלומי הביוב בעד תקופת החורף, תחושב לפי כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9;

ביחס לרפתות – ברפת שבה פועל מיתקן קדם לטיפול בשפכים יחושבו תשלומי הביוב לפי כמות שפכים שתהיה לפי פרט 4 בתוספת השמינית לכללי רשות המים לפי התעריפים לכל מטר מעוקב שפכים הנקובים בתוספת השישית לכללי רשות המים.

לצרכן גדול – יופחתו מתעריפי תשלומי הביוב 0.3 שקלים חדשים למטר מעוקב מים, או 0.3 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים, לפי העניין וזאת בעד כמות מים או שפכים, לפי העניין, העולה על 15,000 מטרים מעוקבים בשנה.

תעריפי אגרת ביוב

2024/מ"ק
תעריף לפי מים 4.79
לפי ממוצע חורף +ביוב מלא 6.40

תקופת החיוב

תקופת חיוב חודש חיוב אופן חישוב
3 תקופת החורף דצמבר – ינואר חיוב 90% מהצריכה
5 פברואר -מרץ חיוב 90% מהצריכה
7 תקופת הקיץ אפריל – מאי הכמות הממוצעת היומית בתקופת החורף * מספר ימי החיוב בתקופה הנוכחית (60/61 ימים) = חיוב ביוב קבוע לחודשי הקיץ
9 יוני – יולי הכמות הממוצעת היומית בתקופת החורף * מספר ימי החיוב בתקופה הנוכחית (60/61 ימים) = חיוב ביוב קבוע לחודשי הקיץ
11 אוגוסט ספטמבר הכמות הממוצעת היומית בתקופת החורף * מספר ימי החיוב בתקופה הנוכחית (60/61 ימים) = חיוב ביוב קבוע לחודשי הקיץ
1 אוקטובר – נובמבר הכמות הממוצעת היומית בתקופת החורף * מספר ימי החיוב בתקופה הנוכחית (60/61 ימים) = חיוב ביוב קבוע לחודשי הקיץ

השגות בדבר חיוב אגרת הביוב

החל מינואר 2014, תושב שחושב כי הוא מזרים פחות מ-70% מכמות המים הביתית לביוב, רשאי לפנות למכון התקנים ולבקש שהמכון יערוך בדיקה בביתו. החיוב יעודכן בהתאם לתוצאות הבדיקה. מכון התקנים מחייב בגין הבדיקה ואישור הבדיקה תקף ל-3 שנים.
לקבלת מידע נוסף יש לפנות לקולחי משגב.

מדוע הפניה למכון התקנים?

בלא מעט בתים במרחב הכפרי מערכת המים במגרש אינה מופרדת, קיימות מספר נקודות השקייה ומספר נקודות כניסה לבית. לכן המדינה קבעה שיהיה גוף מקצועי אחד שיבצע את הבדיקה.