אגרות ודמי הקמה – ביוב

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

אגרת הביוב ניגבת אחת לחודשיים, עבור טיפול בשפכים ואחזקה שוטפת של מערכת הביוב הציבורית, הובלתם למכון לטיפול בשפכים ומחזור והשבת הקולחים להשקייה.

אגרת ביוב למגורים לפי צריכת מים תעריפי אגרת הביוב נקבעים בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (מס' 2), התשע"ד- 2014.

על פי הכללים החדשים, חיוב אגרת הביוב מתבצע על פי צריכת מים בלבד.

 

הסברים בדבר חיוב תשלומי ביוב

הגדרות

תשלומי ביוב – התשלומים השוטפים שעל מחזיקי נכסים לשלם לקולחי משגב לפי כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות) תשע"ח – 2017 (להלן: "כללי רשות המים").

תשלום תשלומי ביוב:

  1. תשלומי הביוב יחושבו לפי כמות המים שסופקה לנכס במטרים מעוקבים, המוכפלת בתעריף לכל מטר מעוקב מים הנקוב בכללי רשות המים, לגבי כל שלב במערכת הביוב המשמש את הנכס; ככל שלא הודע במפורש אחרת – כל שלבי הביוב המשמשים את הנכס מתוחזקים על ידי קולחי משגב.
  2. ביחידות דיור או ביחס לנכסים לגביהם הומצא אישור מתאים של מכון התקנים תשלומי הביוב מחוייבים לפי כמות שפכים כשהם מוכפלים בתעריפים לכל מטר מעוקב שפכים הנקוב בכללים.
  3. ביחס ליחידות דיור מופעל "מנגנון חורף קיץ" לפיו – כמויות המים המרביות לצורך יחידת דיור בתשלומי הביוב, בעד תקופה המתחילה ב-1 באפריל בכל שנה ומסתיימת ב-30 בנובמבר באותה שנה (תקופת החיוב), יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה המתחילה ב-1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב-31 במרס בשנה שבה תקופת החיוב (תקופת החורף), במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם; כמות השפכים לצורך חיוב יחידת דיור בתשלומי הביוב בעד תקופת החורף, תחושב לפי כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9;
  4. ביחס לרפתות – ברפת שבה פועל מיתקן קדם לטיפול בשפכים יחושבו תשלומי הביוב לפי כמות שפכים שתהיה לפי פרט 4 בתוספת השמינית לכללי רשות המים לפי התעריפים לכל מטר מעוקב שפכים הנקובים בתוספת השישית לכללי רשות המים.
  5. לצרכן גדול – יופחתו מתעריפי תשלומי הביוב 0.3 שקלים חדשים למטר מעוקב מים, או 0.3 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים, לפי העניין וזאת בעד כמות מים או שפכים, לפי העניין, העולה על 15,000 מטרים מעוקבים בשנה.

תעריפי אגרת ביוב:

2024 ₪/מ"ק
תעריף לפי מים 4.79
לפי ממוצע חורף +ביוב מלא 6.40

דמי הקמה

דמי הקמת הביוב ניגבים עבור הקמת תשתיות האיסוף והולכת הביוב, המתקנים ומכוני הטיפול בשפכים. דמי ההקמה משולם כחלק מתהליך קבלת היתר הבנייה לבניין חדש ו/או הרחבה של מבנה קיים. זהו תשלום חד פעמי ומחושב עפ"י חוק, עבור כל מ"ר בנוי וכל מ"ר קרקע (מגרש) בנכס. תעריפי דמי ההקמה נקבעו בכללי רשות המים.

תעריף דמי הקמת הביוב הינו צמוד מדד ונכון למדד הידוע שפורסם ב-1.1.2024.

סוג הנכס שיעור דמי הקמה בשקלים חדשים לכל מ”ר שטח קרקע בנכס (לרבות הקרקע שעליה הבניין) שיעור דמי הקמה בשקלים חדשים לכל מ”ר שטח בנוי בנכס
מגורים/ אחר 28.44 ש”ח 142.20 ש”ח

 

לחישוב דמי הקמה ביוב לנכס אחר (לא למגורים)

 

מה יכול לעשות תושב שחיוב אגרת הביוב אינו הוגן כלפיו?

החל מינואר 2014, תושב שחושב כי הוא מזרים פחות מ-70% מכמות המים הביתית לביוב רשאי לפנות למכון התקנים ולבקש שהמכון יערוך בדיקה בביתו, ולפי תוצאות הבדיקה יעודכן החיוב. מכון התקנים מחייב בגין הבדיקה ואישור הבדיקה תקף ל-3 שנים.

לקבלת מידע נוסף יש לפנות לקולחי משגב.

 

מדוע הפניה למכון התקנים?

בלא מעט בתים במרחב הכפרי מערכת המים במגרש אינה מופרדת: קיימות מספר נקודות השקייה ומספר נקודות כניסה לבית. לכן המדינה קבעה שיהיה גוף מקצועי אחד שיבצע את הבדיקה.

 

תקציב קולחי משגב:

מבחינת קולחי משגב אין הבדל אם אגרת הביוב מחושבת לפי נפש או לפי צריכת המים.