אגרות ודמי הקמה – מים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

אגרת מים לצריכה ביתית (מגורים)

תשלום אגרת המים כוללת : מחיר המים , קרן שיקום , תיקוני שבר, תפעול ותחזוקה שוטפת לכל מערכת המים בישוב.

הסברים בדבר חיוב צריכת המים:

  • תעריפי המים הינם ארציים ונקבעים בכללי המים.
  • חיוב מינימום לתקופה – בהתאם לכללי המים של רשות המים – במידה וצריכת המים פחותה מ-3 מ"ק לחודשיים או שאין צריכה בנכס, הצרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק לחודשיים.
  • מס' הנפשות המינימאלי לחישוב צריכת המים הוא 2 נפשות.
  • על הצרכן חלה חובת דיווח שוטף על מספר נפשות המתגוררות ביחידת הדיור.
  • צריכת מים חריגה – במקרה של נזילה בנכס אשר תוקנה, רשאי הצרכן להגיש בקשה להקלה בגין אותה נזילה עפ”י קריטריונים שקבעה רשות המים. הגשת הבקשה באמצעות הטופס המקושר (נמצא בטפסים טופס הצהרה על תיקון נזילה)
  • בקשה לבדיקת מים – לפי תקנה 14 ב"תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-1023, צרכן רשאי לבקש מהחברה לבצע בדיקות במערכת אספקת המים שבבעלותו או בחזקתו, בהתאם לנהלי משרד הבריאות, וזאת אחת לשנה. לפי התקנות על הצרכן לשאת בעלות הבדיקות. באם ברצונך לבצע בדיקה במים שבנכס, הינך מתבקש/ת לפנות אל קולחי משגב בכתב.

להלן ההקצבות לצריכת מים ביתית בחשבון תקופתי (דו חודשי):

תעריף בסיסי (נמוך) – עבור 7 מ"ק לנפש לחודשיים.
תעריף שולי (גבוה) – עבור כל מ"ק מעל לכמות המוקצבת לתעריף הבסיסי.

תעריפי אגרת מים:

2024 ₪/מ"ק
תעריף בכמות מוכרת 4.240
תעריף לכל צריכה אחרת 10.885
תעריף לעוסק מורשה 9.303
מקווה 3.527
גינון ציבורי 8.44
חקלאות 2.698


כיצד מחושבים התעריפים בחשבונות המים הדו חודשיים הנשלחים אלינו
?
כל משפחה זכאית ל-7 מ"ק מים לחודשיים לנפש, בתעריף הראשון.
כל צריכה נוספת מעל ה-7 מ"ק לחודשיים לנפש תחושב בתעריף השני.

מי זכאי להקצבת מים לגינון וכיצד מחושבת צריכה זו?
בהתאם להנחיות רשות המים מיולי 2008 – אין הקצבות גינון בתעריפים מיוחדים.

דמי שימוש קבועים
במידה וצריכת המים פחותה מ-3 מ"ק לחודשיים, יחויב הצרכן בצריכת מינימום של 3 מ"ק לחודשיים.

 

דמי הקמה מים

דמי הקמת המים משולם עבור הקמת תשתיות המים לבעל הנכס. תשתיות הכוללות, צנרת, תחנות שאיבה למים, בריכות איגום וכו'.

דמי ההקמה משולמים כחלק מתהליך קבלת היתר הבנייה לבניין חדש ו/או הרחבה של מבנה קיים.
דמי ההקמה הינם תשלום חד פעמי ומחושב עפ"י חוק, עבור כל מ"ר בנוי וכל מ"ר קרקע (מגרש) בנכס.

 

לחישוב דמי הקמה מים לנכסים למגורים/אחר

 

 

תעריפי דמי הקמה מים

סוג הנכס שיעור דמי ההקמה בשקלים חדשים לכל מ"ר שטח קרקע בנכס (לרבות הקרקע שעליה הבניין) שיעור דמי ההקמה בשקלים חדשים לכל מ"ר שטח בנוי בנכס
מגורים/ אחר 12.71 ש"ח 63.56 ש"ח

 

התעריף הינו צמוד מדד ונכון למדד הידוע שפורסם ב – 1.1.2024
הבסיס לתעריפים שלהלן הינו מחוק העזר למשגב (אספקת מים) התשס”ו 2006-בתוספת ראשונה.

מה יהיה תעריף המים לבית העומד בשלב הבניה?
תעריף המים לנכס בבניה שאינו מאוכלס הינו לפי תעריף שירותים להלן) 10.885₪ למ”ק מים).
יש לדווח לחברת קולחי משגב על כניסה לבית לצורך שינוי התעריף.