דמי הקמה

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

דמי הקמה מים

על כל בעל נכס חלה חובה לשלם דמי הקמת המים, עבור הקמת תשתיות המים בנכס. התשתיות כוללות צנרת, תחנות שאיבה למים, בריכות איגום וכו'.

דמי ההקמה משולמים כחלק מתהליך קבלת היתר הבנייה לבניין חדש ו/או הרחבה של מבנה קיים.
התשלום עבור דמי ההקמה הינו חד פעמי ומחושב עפ"י חוק, עבור כל מ"ר בנוי וכל מ"ר קרקע (מגרש) בנכס.

לחישוב דמי הקמה מים לנכסים למגורים/אחר

תעריפי דמי הקמה מים

סוג הנכס שיעור דמי ההקמה בשקלים חדשים לכל מ"ר שטח קרקע בנכס (לרבות הקרקע שעליה הבניין) שיעור דמי ההקמה בשקלים חדשים לכל מ"ר שטח בנוי בנכס
מגורים/ אחר 12.71 ש"ח 63.56 ש"ח

 

התעריף הינו צמוד מדד ונכון למדד הידוע שפורסם ב – 1.1.2024
הבסיס לתעריפים שלהלן נובע מחוק העזר למשגב (אספקת מים) התשס”ו 2006-בתוספת ראשונה.

תעריף המים לנכס בבניה

תעריף המים לנכס בבניה שאינו מאוכלס הינו לפי תעריף שירותים להלן (10.885 ש"ח למ"ק מים). יש לדווח לחברת קולחי משגב על אכלוס הנכס, לצורך עדכון התעריף בהתאם.

דמי הקמה ביוב

דמי הקמת הביוב ניגבים עבור הקמת תשתיות האיסוף והולכת הביוב, המתקנים ומכוני הטיפול בשפכים. דמי ההקמה משולמים כחלק מתהליך קבלת היתר הבנייה לבניין חדש ו/או הרחבה של מבנה קיים. זהו תשלום חד פעמי המחושב עפ"י חוק, עבור כל מ"ר בנוי וכל מ"ר קרקע (מגרש) בנכס. תעריפי דמי ההקמה נקבעו בכללי רשות המים.

תעריף דמי הקמת הביוב הינו צמוד מדד ונכון למדד הידוע שפורסם ב-1.1.2024.

סוג הנכס שיעור דמי הקמה בשקלים חדשים לכל מ”ר שטח קרקע בנכס (לרבות הקרקע שעליה הבניין) שיעור דמי הקמה בשקלים חדשים לכל מ”ר שטח בנוי בנכס
מגורים/ אחר 28.44 ש”ח 142.20 ש”ח

לחישוב דמי הקמה ביוב לנכס אחר