דף מידע למשתכן

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

כל בקשה להיתר בניה (גרמושקה) המוגשת לוועדה לתכנון ובניה בעת בניה חדשה או הרחבה של בית קיים, מועברת לחב' קולחי משגב לצורך בדיקה והתאמה לתשתיות הביוב והמים. לאחר בדיקת התוכנית, נשלחת לתושב דרישה לתשלום ההיטל.

לפני העמדה סופית של הנכס, מומלץ למשתכן לבצע תיאום תכנון להתחברות לתשתיות המים והביוב.

 

הסברים בנושא דמי הקמה ביוב+מים:

תשלומי הקמה למים:

המועצה האזורית משגב באמצעות חברת "קולחי משגב" בע"מ מבצעת פרוייקטים של תשתיות מים על בסיס תוכניות פיתוח מאושרות.
מימון הפרוייקטים יתבצע, בין היתר, באמצעות גביית תשלומי הקמה למים.
בהתאם לכללי רשות המים, תשלומי ההקמה למים מוטלים על כל מ"ר שטח בנייה בנכס בכל הקומות ועל תוספת למבנה קיים (שטח הבנייה החדשה), ובנוסף על כל מ"ר של שטח קרקע בנכס לרבות הקרקע שעליה ניצבת או מתוכננת בנייה. תעריפי תשלומי הקמה למים נקבעו בכללי רשות המים ונועדו לשקף, בקירוב ככל האפשר, את אומדן העלות לקולחי משגב של הקמת מערכת מים ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הנדרשים לפי כל דין.

סוג הנכס

שיעור ההיטל בשקלים חדשים
לכל מ"ר שטח קרקע בנכס
(לרבות הקרקע שעליה הבניין)

שיעור ההיטל בשקלים חדשים
לכל מ"ר שטח בנוי בנכס

מגורים/ שונות

12.38 ש"ח

61.92 ש"ח

תשלומי הקמה לביוב:

המועצה האזורית משגב באמצעות חברת "קולחי משגב" בע"מ מבצעת פרוייקטים של תשתיות ביוב להסדרת נושא הטיפול בשפכים, על בסיס תכנית האב ותוכניות הפיתוח אשר אושרו על ידי המועצה והרשויות.

בהתאם לכללי רשות המים, תשלומי הקמה לביוב מוטלים על כל מ"ר שטח בנייה בנכס בכל הקומות ועל תוספת למבנה קיים (שטח הבנייה החדשה), ובנוסף על כל מ"ר של שטח קרקע בנכס לרבות הקרקע שעליה ניצבת או מתוכננת בנייה. תעריפי תשלומי הקמה לביוב נקבעו בכללי רשות המים ונועדו לשקף, בקירוב ככל האפשר, את אומדן העלות לקולחי משגב של הקמת מערכת ביוב ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הנדרשים לפי כל דין.

תעריף שיעור דמי הקמה בשקלים חדשים
לכל מ"ר שטח בנוי בנכס
תעריף שיעור דמי הקמה בשקלים חדשים
לכל מ"ר שטח קרקע בנכס
(לרבות הקרקע שעליה הבניין)
69.42 13.88 קווים פנימיים
56.12 11.23 מאספים חיצוניים ומתקנים
13.01 2.60 מכוני טיהור
138.55 27.71 סה"כ לנכס מגורים או לכל נכס אחר

מד מים לבית בבנייה

בישובים הקשורים עם קולחי משגב לטיפול במשק המים יש לרכוש מד מים עם תחילת הבניה.

לצורך רכישת מד מים יש להמציא לקולחי משגב את האשורים הבאים:

1.טופס 2 (טופס אישור זמני להתחברות למים וחשמל) מהועדה לתכנון ובניה.

2.אישור ממזכירות הישוב להתחברות למים.

לאחר המצאת האישורים יש לפנות לגזברות קולחי משגב במייל : km@kmisgav.co.il לביצוע התשלום עבור מד המים.
עם ביצוע התשלום יחובר הנכס למים ע"י קולחי משגב.

קוטר מד מים מחיר בשקלים חדשים כולל התקנה
"3/4 762ש"ח

 

קבלת טופס 4

לפני קבלת טופס 4 מהמועצה, נבדק כל נכס לגופו האם נבנה וחובר לתשתיות הציבוריות בהתאם לתוכניות שהוגשו ובהתאם לתקני החברה. כל זאת בכדי למנוע תקלות עתידיות בזמן אכלוס הנכס.
כמו כן נבדק נושא תשלום ההיטלים מול הבניה בפועל.