הטבה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

כל אדם שיהיה זכאי להטבה יקבל 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריף מוזל.

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת מיום 2 באפריל 2012, ספקי המים יתנו הטבה, על ידי מתן כמות מים נוספת על הכמות המוכרת לאותה נפש ביחידת דיור של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף מוזל, דהיינו כמות מוכרת.
הזכאות נקבעת עפ"י החלטת ביטוח לאומי ,ספק המים מקבל את רשימת הזכאים ואין באפשרותו לעשות בה כל שינוי.
הרשימה מתעדכנת באופן שוטף.

קבוצת אוכלוסיית הזכאים הוגדרה בהחלטת ועדת הכספים:

 • מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) התשנ"ה -1995
 • מקבל גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי
 • מקבל גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי
 • מקבל קצבת נכות כללית שנקבע לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפי חוק הביטוח הלאומי
 • מקבל קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי
 • מקבל גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי
 • זכאים שמשרד הבריאות קבע את זכאותם בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות.

להלן קבוצות הזכאים הנוספות:

בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת, הוחלט על הוספת מספר קבוצות אוכלוסיה להטבה בתעריפי המים, יום תחילת ההטבה מה- 1.1.14.
 • זכאי לגמלה לפי סעיף 2 (א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א -1980.
 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור.
 • זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.
 • זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

לבירורים נוספים

ניתן לפנות לשרית במייל – sarit@kmisgav.co.il או בטלפון
שלוחה 104 – 04-9990139

למידע נוסף לחצו כאן