חוק חופש המידע

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

מידע על החוק:

חוק חופש המידע ,התשנ"ח 1998- ,נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.
החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע
באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.
בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק.

דיווח קולחי משגב על העמדת מידע לציבור – 2021

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט 1999 , פנייה לקבלת מידע תטופל והתחייבות (קישור לטופס התחייבות) המבקש/ת XXX לאחר תשלום אגרת בקשה על סך YYY לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

את התשלום ניתן להעביר גם באופן מקוון (קישור).

על פי הוראות תקנות חופש המידע (אגרות) ישנן מספר נסיבות המקנות פטור מתשלום אגרת בקשה:

  • אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.
  • מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור.
  • המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי.
  • מבקש המידע הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה.

לאחר מילוי טופס האגרה יש להעביר את הבקשה בכתב בלבד. באמצעות הטופס המקוון בדואר, או במייל אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד:

הוך גלית
מנהלת שירות לקוחות ויחסי ציבור
galit@kmisgav.co.il
טלפון 04-9990165 שלוחה 108.