ניטור שפכי תעשייה

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

בהתאם לכללי תאגידי מיום וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד -2014 שנכנסו לתוקפם ב-1.1.2014 בכלל המועצות האזוריות, בהן גם מועצה אזורית משגב, חלה על תאגידי המים והביוב אחריות ליישם תכנית ניטור ופיקוח על שפכי התעשייה, על פי העקרון "המזהם משלם".

מטרת תכנית הניטור הינה להסדיר את הזרמת שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן למניעת מטרד ונזק לציבור או לסביבה.

לפי הכללים מפעל לא יזרים במשירין או בעקיפין שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למע' הביוב הציבורית. בנוסף, מפעל לא יזרים למע' הביוב "שפכים חריגים", כפי שהוגדרו בכללים, אלא בכפוף לקבלת אישור מתאים מהתאגיד והמשרד לאיכות הסביבה.

מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש לחברה בדואר רושם עם אישור מסירה, אחת לשלוש שנים, בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה.

טופס בקשה לקבלת היתר הזרמת שפכים חריגים

* לאחר מילוי הטופס יש להעביר בדואר או במייל את הבקשה להוך גלית – מנהלת שירות לקוחות ויחסי ציבור galit@kmisgav.co.il

 

תכנית הדיגום והניטור למפעלים שבתחום המועצה האזורית משגב אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון – אישור תכנית ניטור 2023-2024

דוח מסכם לרשות המים – דיווח מפעלים 2023